X
تبلیغات
زولا

روش انحصاری و شگفت انگیز برای کشف گزینه صحیح درآزمونهای چهار گزینه ای است.
این روش مبتنی بر آموزش قوانینی است که طراحان سئوالات کنکور بطور نا خوداگاه در متن سئوال ویا بین گزینه ها ایجاد می کنند که با یادگیری این قوانین قابلیت کشف گزینه صحیح با حداقل ویا بدون معلومات را بدست می آوریم پایه علمی این روش سایکوسایبرنتیک یعنی (تفکردرموردتفکر) وموضوع آن شیوه تفکر طراحان آزمونها و قانونمندیهای آن است

ویژگیهــای مهنــدسی معکــوس

ــ از ویژگیهای این روش ، ساده و آسان بودن همچنین سرعت یادکیری آن است . تنها با چند ساعت تمرین با روش آشنا و براحتی از آن استفاده می کنید و امتیاز خود را چندین برابر افزایش می دهید.

ــ روش علمی مهندسی معکوس مغایرتی با معلومات و اطلاعات درسی شما ندارد بلکه به شما می آموزد چگونه بطور مفید از معلومات خود استفاده کنید و با ترکیب این روش با معلومات نتایج باور نکردنی بدست می آورید .

ــ با یادگیری این روش اشتیاق و علاقه بسیار زیاد به پاسخگویی به تستها و همچنین مطالعه بیشتر و مؤثرایجاد می شود و شما به تعریف و دیدگاه جدیدی از یادگیری ، تفکر و مطالعه هدفمند خواهید رسید .

ــ روشها ی مؤثر همواره ساده هستند ؛ استفاده از این روش زمان زیادی نمی خواهد فقط در چند ثانیه (4 تا 6 ثانیه ) روابط وگزینه های صحیح را تشخیص خواهید داد .

ــ با یادگیری این روش می توانید حتی در رشته تحصیلی دیگری که معلومات ندارید درصد بالایی از تستها را پاسخ دهید
برریسی یک مثال [چاپ]

روش کشف گزینه

آموزش روش های کشف گزینة صحیح ( آموزش )
ـ برای انتخاب گزینة صحیح به روشی متفاوت از محدودیت های طراحی یک تست می توان استفاده کرد .
محدودیت های طراحی یک سئوال چیست ؟
1) ارائه عبارات و جملات با مفهوم مشخص و روشی که معنای دقیق یک پرسش را بیان کند .
2) گزینه هایی مشابه و مرتبط که نسبت به یکدیگر و مفهوم سئوال رابطه ای منطقی دارند

بطور مثال اگر پاسخ تست محاسبة ثقل بر روی قسمتی از سطح زمین مقدار آن 887/9 است گزینه های دیگر باید با عدد مربوط نزدیک باشند

مثلاً : 1)888/9 2)887/9 3) 087/9 4)01/10

3) ساختار یا شکل هندسی روابط گزینه ها

روابط گزینه ها شکلهای محدودی نسبت به یکدیگر می سازند.به مثالهای زیر توجه کنید.

رابطة دوتایی:
1)2/0 2 ) 4/0 3 ) 645
1) سعدی 2) حافظ 3)سهراب سپهری 4) اخوان ثالث


رابطة سه تایی :
1) 2/0 2) 4/0 3) 6/0 4) 1
1) نیهلیستی 2) ماتر یالیستی 3) کمونیستی 4) توحیدی

رابطة چهار تایی :
1) الف.ب 2) ب.ج 3) ج.د 4) د.الف
D (4 c(3 b 2) a 1

بدون ربط :
A (4 l (3 x( 2 p (1
1) آلمان 2) فرانسه 3) یونان 4) روسیه
1) اروپا 2) آفریقا 3) آسیا 4) آمریکا4)


مهمترین بخش در ایجاد زنجیره ای از گزینه های یک تست روش تفکر فردی است که می خواهد از یک گزینه سه گزینه دیگر را بسازد و یا یک گزینه را بین سه گزینه دیگر قراردهد با این هدف که بزرگ نمایی یا عدم تجانس بین گزینه ها نباشد و در نهایت زنجیره ای متعادل را طراحی کرده باشد به این منظور به صورت زیر عمل می کند
1) ابتدا گزینة صحیح را مد نظر دارد یک گزینه از گزینه صحیح می سازد (رابطة اصلی )
2) مقایسة بین گزینه های انتخابی با یکدیگر همچنین با اعداد و جوابهای امکانپذیر سئوال انجام می دهد .
3) در نتیجة مقایسه دو گزینه دیگر ساخته می شود
4) به چهار گزینة ‌طراحی شده بطور همزمان نگاه می کند.
5) زنجیرة ساختة شده را تأیید می کند یا آنقدر تغییر می دهد تا سرانجام تأیید می کند .
مفهوم تأیید این زنجیرة طراحی شده چیست ؟
معنای تأیید زنجیره یعنی ایجاد نظم و قانونمند کردن آن که در این روش روند معکوس از مشاهدة گزینه ها تا انتخاب گزینة صحیح پیش می رود .
منبع: موسسه پارسیان مهر